Silicon Glen, Scotland > Scottish FAQ > Song lyrics
View the Silicon Glen Blog. Contact Us about advertising rates.

Amazing Grace

Want to move jobs?. New free social marketing tool for job seekers
Sign up now at www.movejobs.com.


Miorbhail Gris

O Miorbhail gris! nach breagh' an cel;
'S e lorg mi 's mi air chall,
Air seachdran dorch', gun neart, gun treir,
'S a dh'fhosgail silean dall.

'S e grs thug elas dhomh air m'fheum;
'S e grs thug saors' is sth;
'S cha cheannaicheadh r a' chruinne-ch
Chiad l bha fios nam chrdh'.

Tro iomadh cunnart 's trioblaid chruaidh
Thug E gu sbhailt mi.
An grs a shaor bhon bhs le buaidh
Chan fhg 's cha trig gu sor.

San dachaigh bhuan gun uair gun tm,
'S deich mle bliadhn' mar l,
Cha sguir an cel 's chan fhs iad sgth
A' seinn a chaoidh mun ghrs.

(Version sent to me by An Comunn Gaidhealach, translator unknown)

For information regarding the original English version of this song, see
http://www.cgmusic.com/cghymnal/others/amazinggrace.htm and
http://www.tch.simplenet.com/htm/a/amazgrac.htm


Scottish FAQ > FAQ Contents > Song lyrics > Amazing Grace > Top


Q-HTML V3.4 by Craig Cockburn created this page on 19-Jun-2012 at 08:06:26