Silicon Glen, Scotland > Scottish FAQ > Gaelic language
View the Silicon Glen Blog. Contact Us about advertising rates.

Dog commands in Gaelic

Want to move jobs?. New free social marketing tool for job seekers
Sign up now at www.movejobs.com.


Heel - gu sail (nas fhearr saoilidh mi na 'sail' fhein)/(better than 'sail' by itself)

Sit - suidh!

Stay - fuirich! (fan! mas e GÓidhlig Earraghaidheil a tha sibh ag iarraidh math dh'fhaoidte; Cha bhitheadh 'stad' freagarrach, agus cha bhitheadh 'feith' uamhasach nadarra - 'a' feitheamh' = 'waiting')

Come (here) - trobhad!; tiugainn! (Chan urrainn dhuibh 'thig' a radh leis fhein - feumaidh tu facal eile comhla ris, mar eiseamplar 'thig an-seo'.)

Fetch - faigh (sin/seo/e)

(Get) down - laigh sýos! (Chan e ordugh a tha san fhacal 'dol' - dh'fhaodadh sibh 'gabh sios' no 'sios leat' a radh.)

(Be) quiet - bi samhach!

Attack - gabh chuige!; gabh air/oirre etc.! (Chan e ordugh a tha san fhacal 'ionnsaigh'. Co-dhiu, tha mi 'n dochas nach bi sibh feumach air an ordugh seo!!)

Stop that - sguir dheth! ('sgurr' = mountain peak)

?Off? - chan eil mi a' tuigsinn carson a chleachdadh duine seo an aite 'down', agus co-dhiu chan e an aon rud a tha ann an 'air falbh' - ach 'having gone', no 'somebody is away somewhere'.

Mu dheireadh, seo facal eile a bhiodh feumail, 's docha - ma tha sibh a' bruidhinn ri cuilean, canaidh sibh "A Chuilidh" - car coltach ri 'doggy' ann am Beurla. 'S e "A chon" a bhiodh na seann nÓbaidhean againn a' chanail nuair a bhiodh iad a' bruidhinn ris a' ch¨. (Tuiseal gairmeach). Tha fhios nach eil e cho cairdeil ri "A chuilidh".


Scottish FAQ > FAQ Contents > Gaelic language > Dog commands in Gaelic > Top


Q-HTML V3.4 by Craig Cockburn created this page on 19-Jun-2012 at 08:06:26